1. FATİH Projesi kapsamında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde yürütülen araştırmalar nelerdir?

FATİH Projesi kapsamında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmüş ve tamamlanmış araştırmalar şunlardır;
1. Öğretmenlerin Akıllı Cep Telefonlarını Eğitim Etkinliklerinde Kullanabilme Düzeylerinin Belirlenmesi
2. Öğrencilerin Dijital Okuma Becerilerinin Belirlenmesi
3. Küresel Bağlamda STEM Yaklaşımları
4. Dünyada Eğitim Trendleri Ve Ülkemizde STEM Öğrenme Etkinlikleri: MEB K12 Okulları Örneği
5. FATİH Projesi Eğitimlerinin Okullarda Ders Süreçlerinde Nasıl Kullanılacağının İncelenmesi
6. Öğrenciler İçin EBA Portalinin Kullanılabilirlik Düzeyinin Ölçülmesi
7. Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerini Kullanabilme Yeterliklerinin Belirlenmesi
8. Eğitime Katkı Sağlayan Tüm FATİH Projesi Bileşenlerinin (Etkileşimli Tahta, Tablet Bilgisayar, Esy, Mdm, Vb.) Kullanım Oranları, Kullanım Kolaylıklarının Belirlenmesi
9. EBA’dan Talep Edilen İçeriklerin Tür, Özellik Ve Nitelik Bakımından İhtiyaç Analizlerinin Yapılması

Ayrıca;
• STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı, Kodlama Kılavuzu ve Öğretmenler İçin Geleceğin Sınıflarını Tasarlama Rehberi yayımlanmıştır.

FATİH Projesi’nden beklenen sonuçlar ve verimlilik artışı için düzenli değerlendirme çalışmaları kapsamında 9 araştırma konusu belirlenmiştir. Araştırma önerileri hazırlanmış olup Makam takdiriyle şekillendirilerek çalışmalara devam edilecektir.
• Okullarda Gerçekleştirilen Kodlama Eğitimlerinin Değerlendirilmesi
• Kodlama Eğitiminde Kullanılan Eğitim Setlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
• Öğretmenlerin Sınıf İçinde Eğitim Teknolojisi Kullanımındaki Güçlüklerin Tespit Edilmesi ve Öneriler
• Öğretmenlerin Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Web 2.0 Araçlarının Kullanımlarının Değerlendirilmesi
• eTwinning Faaliyetinin İlkokul ve Ortaokul Düzeyindeki Eğitim – Öğretime Etkisi
• Öğretmenlerin Performans Değerlendirmelerinde Kullanılacak BT Göstergelerinin Tespit Edilmesi
• Yapay Zeka, Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim – Öğretime Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi
• Eğitsel Oyun Yoluyla Öğrenmenin Öğrencinin Öğrenme Düzeyine Etkisi
• Türkiye’de Aktif Öğrenme ve Esnek Sınıf Ortamlarının Pedagojik Çerçevede İncelenmesi

2. FATİH Projesi kapsamında öğretmenlere yönelik bir eğitim çalışması var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?

FATİH projesi, bir eğitim projesidir. Bu nedenle, öğretmenlerimize hizmetiçi eğitimler yoluyla bilgi ve becerilerini geliştirmek amaçlı çeşitli eğitimler/seminerler verilmektedir. Temel olarak bu eğitimler şunlardır:

Yüz yüze Eğitimler:
FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursları (30 saat),
FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursları (25 saat),
FATİH Projesi Alan Bazlı Öğretim Süreci Tasarımı Eğitici Eğitimi Kursu (32 saat) —Farklı Branşlarda

Ayrıca bu eğitimlerin dışında, öğretmenlerin gelişimine sürekli destek olması amacıyla, Uzaktan Eğitim yöntemi ile çeşitli eğitimler verilmektedir.

Uzaktan Eğitimler:
Fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu (12 gün)
Fatih Projesi BT’nin ve İnternetin Bilinçli Güvenli Kursu (12 gün)
Dinamik Matematik Yazılımı (Geogebra) Kursu (12 gün)

2019 yılı içerisinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile koordinasyon yapılarak Fatih Projesi ve öğretmen gelişimi kapsamında 10 yüz yüze eğitime 320 katılımcı; 24 adet çevrimiçi eğitime de 20.000 katılımcının katılması planlanmaktadır.

3. Bakanlığa bağlı okullardaki bilişim eğitiminde, asıl branşları farklı olan öğretmenlere verilen 100 saatlik eğitim kursları ile yürütülmeye çalışılan “formatör öğretmen” görevlendirme sorununun çözümüne yönelik Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Farklı branş öğretmenleri tarafından Bilişim Teknolojileri dersleri verilmemektedir. Bilişim Teknolojileri dersleri sadece Bilişim Teknolojileri öğretmenleri tarafından verilmektedir. FATİH Projesi BT Rehberliği Görevini yürüten Bilişim Teknolojileri ve diğer branş öğretmenleri, Bakanlığımızın 30/12/2015 tarih ve 30706984-903.99-E.13507730 sayılı “FATİH Projesi BT Rehberliği Görevi” konulu yazı ekinde belirtilen görevler doğrultusunda okullarımızın öğretmen ve öğrencilerine rehberlik faaliyetini yürütmektedirler.

4. FATİH projesi kapsamında yapılan tüm eğitimler göz önüne alındığında, toplam kaç kişi eğitim almıştır?

Tüm eğitimler bazında eğitime alınan öğretmen sayısı : 957.877

FATİH Projesi kapsamında eğitime katılan öğretmen sayısı : 412.712

5. FATİH Projesi başladığı günden itibaren Genel Müdürlüğünüz projenin tanıtımı adına ne yapmıştır?

Ocak 2013 tarihinden itibaren FATİH Projesi ve bileşenlerinin tanıtımı amacıyla yurt içi ve yurt dışında olmak üzere eğitim, teknoloji ve eğitim teknolojileri ile ilgili yapılan çeşitli fuar, konferans, sempozyum, çalıştay vb. organizasyonlara katılım sağlanarak tanıtımlar yapılmıştır.

Ocak 2013- Aralık 2018 tarihleri arasında 36 yurtiçi, 16 yurtdışı olmak üzere toplam 51 fuar; 25 adet yurtiçinde konferans/sempozyum/çalıştay/kongre etkinliğine katılım sağlanmıştır. 12 adet lansman, protokol, tablet dağıtım töreni gibi faaliyet düzenlenmiştir. 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere dört Eğitim Teknolojileri Zirvesi gerçekleştirilmiştir.

10 adet FATİH Projesi hakkında tanıtım filmi yapıldı.
Ayrıca 35 tanesi yabancı olmak üzere yaklaşık 200 heyet/grup, Genel Müdürlüğümüz adına ağırlanarak başta Eğitimde FATİH Projesi ve EBA olmak üzere Genel Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu faaliyetler ve projeler hakkında bilgilendirilmiştir.

6. FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin kapsam ve etki alanı nedir?

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, YEĞİTEK Genel Müdürlüğü tarafından 2015-2018 yıllarında Ankara’da dört kez uluslararası katılımla düzenlenmiştir. Zirve; Bakanlığımızın eğitim ve eğitim teknolojileri adına yaptığı ve örnek teşkil eden faaliyetlerinin paylaşılması, kendi projelerimizin tanıtılması ve yeni araştırmalara yön vermek amacıyla öğretmen, akademisyen, öğrenci, özel sektör temsilcileri, eğitim teknologları, STK temsilcileri ve karar vericileri bir araya getiren bilimsel ve akademik bir eğitim faaliyetidir.

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi eğitim alanında yapılan bazı yeniliklere de vesile olmuştur. 2015’te düzenlenen Zirve’de Kodlama Paneli’nin ardından Bakanlık makamının talimatlarıyla “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi”nin yetersiz olan yazılım içeriğinin zenginleştirilmesi ve öğretim programının güncellenmesi sağlanmıştır. 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Zirvelerde ise STEM eğitiminin önemine vurgu yapılarak Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan ve güncellenen öğretim programlarında STEM konusunun ilk defa yer alması sağlanmıştır.

7. Genel Müdürlüğünüzden talep edilen yarışma ve sosyal etkinlik izinleri hangi kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir?

Yarışma ve sosyal etkinlik başvuru talepleri;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas, amaç ve insan hakları alanındaki uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile politika belgelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, derslerin aksatılmaması ve gönüllülük esasına göre yapılması,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne uygun olması,
c) 22.08.2017 tarihli ve 35558626-10.06.01-E.12607291 (2017/25) sayılı Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri Genelge’sine uygun olması,
d) Öğrencilere; akademik, sosyal, kültürel, milli ve manevi katkı sağlaması ile değerler eğitimine destek olması.
Kriterlerine uygun olarak “Yarışma ve Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü” tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilip sonuçlandırılmaktadır.

8. 2018 yılında talep edilen yarışma sosyal etkinlik izinleri sayısı nedir?

Ocak- Aralık 2018 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüze başvurulan 1214 adet yarışma ve sosyal etkinlik izin talebinin 422’sine onay verilmiş, 221’i uygun görülmemiş, 8’i ilgili Genel Müdürlüklere havale edilmiş, 19 görüş talebine cevap yazılmıştır.

Etkinlik Türü

Etkinlik Sayısı

Yarışmalar

554 adet yarışma talebi değerlendirilmiştir.

Sosyal Etkinlikler

422 adet sosyal etkinlik talebi değerlendirilmiştir.

Değerlendirilen Toplam Yarışma ve Sosyal Etkinlik Sayısı

Toplam 1214 adet yarışma ve sosyal etkinlik izin talebi değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

9. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) nedir?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA); sınıf seviyelerine uygun, incelemeden geçmiş güvenilir öğrenme materyallerine erişilebilen; kullanıcıların kendi ürettikleri içerikleri paylaşabildikleri sosyal bir eğitim platformudur.

Eğitim – öğretim faaliyetlerini zenginleştirici çok sayıda içeriğin kullanıcılara sunulmasının yanında öğretmen, öğrenci ve okul, ilçe, il müdürlüklerinin; yaptıkları başarılı çalışmaları, projeleri, yenilikleri ülkenin tümüyle paylaşmalarına imkân veren EBA; Kamu, Üniversiteler, Belediyeler, STK’lar ve özel sektörün ürettiği eğitsel içerikleri de bünyesinde toplayıp kullanıcılarına sunarak ülkemizin K12 seviyesi örgün eğitimde en büyük eğitim sitesi olmayı başarmıştır.

10. EBA’nın modülleri nelerdir?

·                 EBA Ders

·                 Yarışma

·                 Portaller

·                 E-Doküman

·                 Haberler

·                 İçerik Üretimi

·                 e-Dergi

·                 E-Kurs

·                 e-Kitap

·                 EBA Dosya

·                 Video

·                 İnfo-Video

·                 Ses

·                 İnfografik

·                 Görsel

 

11. EBA’nın kullanımına dair istatistiki bilgi var mıdır?

Aşağıda verilen rakamlar 12 Aralık 2018 tarihinin rakamlarıdır. Bitirilen ve moderasyonu tamamlanan içerikler her gün yüklendiği için rakamlar da her gün değişmekte, yükselmektedir.
• 24.691 haber
• 90.446 görsel
• 27.873 video
• 8.428 ses
• 552 dergi
• 20.982 ders dokümanı
• 1.206 e-kitap
• 9 öğretmenlere açık portal, 71 herkese açık portal

12. EBA Market’te yer alan uygulamalar nelerdir?

• Zeka oyunu ve eğitsel oyunlar,
• Yardımcı uygulamalar (sözlükler, atlaslar vb.),
• Yabancı dil uygulamaları
• Sesli hikayeler,
• Araç uygulamaları (tarayıcı, birim çevirici, kronometre, pusula vb.) olmak üzere yetmişi aşkın uygulama bulunmaktadır.
Bu uygulamalara sürekli olarak yenileri eklenmektedir.

13. EBA Market'te uygulamaların yer aldığı kaç kategori vardır, bunlar nelerdir?

• Kitaplık
• Uygulamalar
• Oyunlar
• Hikâyeler
• Yabancı Dil
• Araçlar

14. EBA Market’te hangi yazılımlar yüklüdür?

EBA Market: Tabletlerde yüklü uygulama marketidir. Bu uygulama marketi üzerinden: My English PATH, Okuyaz, EBA Mobil, Kimbilir, Bildirbil, Müzük Defteri, Bil bakalım, Eba Boyama, Dinle Anla, Eba VSınıf EBReader z-kitap görüntüleyici, MorPlay z-kitap görüntüleyici, Adobe Viewer z-kitap görüntüleyici, Ebru Boyama oyunu, Gemi Batırma oyunu, Kare Kapmaca oyunu, Kelime Oyunu, Kelime Türetmece oyunu, Kübistik oyunu MatMatik oyunu, Satranç oyunu, Sudoku oyunu, Topla Gel oyunu, Ben Kimim oyunu, Bitki Adası oyunu, Çöp Şehri oyunu, Ehliyet Peşinde oyunu, Eşleştirme oyunu, Matematik Dehası oyunu, Meteor Oyunu, Sandal oyunu, 4 İşlem oyunu, Atasözü ve Deyimler Sözlüğü, Birim Çevirici, Big City Small World, Biyoloji-Hücre, Çanakkale Geçilmez, EBA Albüm,. EBA Dergilik, EBA Dosya, EBA Günlük, EBA İnternet Tarayıcısı, EBA Kitaplık, EBA Mep, EBA Ses, EBA SSO, EBA Video, EBA Yardım, EBA Yayın, El Yazı Defterim, Elifba, English Listening Art, Etkileşimli Coğrafya Sözlüğü, Etkileşimli Fizik Sözlüğü, Etkileşimli Matematik Sözlüğü, Fizik-Atış, Johnny Grammar’s Word Challenge, Kimya-Atom, Kronometre, Look Forward, Matematik Araçları (1-4.sınıf için), Matematik Araçları (9-12.sınıf için), Ortaöğretim Etkileşimli Matematik Sözlüğü, Paragrafta Yapı, Pusula, Sanlab, Sayaç, Şiddete Hayır, Tarih Atlası, Tarih Bilinci, TDK Güncel Türkçe Sözlük, TDK Yazım Kılavuzu, Temel Eserler, Türkçe İngilizce Sözlük, Yaşam Destek Sistemleri uygulamaları, Arkadaşım Sarmaşık sesli hikâyesi, Beyaz Gemi sesli hikâyesi, Çilek Dünyası sesli hikâyesi, Göç Destanı sesli hikâyesi, Mesnevi Hikâyeleri sesli hikâyesi, Nasreddin Hoca Hikâyeleri sesli hikâyesi şeklinde birçok eğitsel ve öğretici uygulama sunulmaktadır.

15. EBA İçerik Geliştirme Araçları ve işlevleri nelerdir?

İçerik geliştirme araçları, öğretmenlerimizin kendi ders içeriklerini elektronik özellikte hazırlamaları için sunulan bir hizmettir. EBA’da dört araç hali hazırda içerik geliştirmek amacıyla sunulmaktadır.
• İçerik Yönetim Sistemi (İYS): Öğrenme adımı, öğrenme nesnesi, ders akışı formunda içerik üretme imkanı veren editördür.
• ideaLStudio: Öğretmenlerimizin e-öğrenme içerikleri hazırlayabileceği web tabanlı bir içerik oluşturma aracıdır.
• EBA Sunum: Çevrimiçi sunum oluşturma aracıdır.
• Etüdyo: İçinde zengin imaj, video ve etkileşim gibi öğelerin bulunduğu geniş bir kütüphaneye sahip e-içerik geliştirme platformudur.
• Xerte: HTML5 uyumlu web tabanlı interaktif öğrenme materyalleri oluşturma aracıdır.

16. EBA'da sınavlara yönelik yapılan çalışmalar nelerdir?

• TYT/AYT Sınavlarına ön hazırlık için konu anlatımı ve soru çözümlerini içeren EBA-Kamp programları hazırlandı
• YEĞİTEK’te yürütülmekte olan e-ders projesi kapsamında 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencileri için “Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ile Fen ve Teknoloji” derslerini içeren e-ders videosu HD kalitesinde hazırlanmıştır.
• EBA’daki en önemli özelliklerden biri de kuşkusuz ölçme- değerlendirme sistemidir. EBA, öğrencilerin bireysel olarak ya da öğretmenlerin sınıflarının bir konuyu öğrenme düzeylerini sınayabilecekleri bir ölçme – değerlendirme sistemi sunmaktadır. Sistem üzerinde doğru – yanlış – boş cevap sayısı, hangi kazanımlarla ilgili hata yapıldığı, sorunun doğru cevabının ne olduğu gibi pek çok bilgi sunulmaktadır.

17. E-İçerik hibe süreçleri ne şekilde yürütülmektedir?

Kurumsal İlişkiler ve Telif Yönetimi Birimi’nin yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde e-içerik işbirliği protokolü yenilenmiş ve yirmiyi aşkın yerli-yabancı firma ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır.
Hibe içerikler ile ilgili çalışmalar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Khan Academy gibi kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan çok sayıda hibe içerik alınmıştır.
Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışından eğitim alanında faaliyet gösteren yayınevlerinden de hibe içerikler EBA’ya kazandırılmıştır.
Hibe içerikler kabul edilirken; içeriklerin, bedelsiz sunuluyor olması ve eğitsel yeterliklerinin olması dikkate alınarak EBA’ya kazandırılmaktadır.

18. 2018 Kasım ayı itibarıyla e-öğrenme ve e-eğitimde kalite ve standardizasyon adına yürütülmekte olan çalışma ve projeler var mıdır?

E-öğrenme ve e-eğitimde kalitenin artırılması için sürekli olarak üretilen/üretilecek olan içeriklerle ilgili sahayla bağlantıya geçilmekte ve bu doğrultuda yeni üretimler yapılmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen içerik ve öğrenme ortamları da takip edilmekte ve uygun görülenler eğitim sistemimize entegre edilmektedir.
EBA’nın içerik üretim sistemi dört temel ayak üzerine inşa edilmiştir. Bunlar; üniversiteler, TÜBİTAK, özel sektör ve öğretmenlerdir. Bu dört temel unsurun karşılıklı etkileşimi ve işbirliği ile yeni içerikler üretilmektedir.
Standardizasyonun sağlanması noktasında da öncelikli olarak video, etkileşimli tahta içeriği, tablet bilgisayar içeriği, web içeriği ve ölçme-değerlendirme içeriği olmak üzere çeşitli kalemlerde standartlar belirlenmiştir. Bu içeriklerin üretiminde kullanılacak teknik ve eğitsel standartlar ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Üreticilerin kullanacağı player tasarımı, ikon tasarımı, uygulama tasarımı gibi hususlarda da standartlar belirlenmiştir. Bu şekilde üretim kim tarafından yapılırsa yapılsın ortak bir kalite yakalanacak ve kullanıcı açısından tek bir tasarım ve uygulama geliştirilmiş olacaktır. Ayrıca www.eba.gov.tr adresinden yayın yapan “Eğitim Bilişim Ağı”nda yer almak isteyen ulusal ve uluslararası içerik geliştiricilerle protokol yapılmakta ve onların belirli standartlara uyması istenmektedir.
e-içeriklerin kalitesini artırmak, farklı özellikteki e-içerikleri kullanıcılara sunmak için üniversitelerle işbirliği yapılmaktadır.
EBA, Türkiye’nin içerik ihraç eden bir ülke olması hedefine yönelik olarak içerik ekosistemi oluşturulmuştur.

19. e-öğrenme ile e-eğitimde kurumsallaşma ve marka olmaya yönelik yürütülmekte olan çalışma ve projeler var mıdır? Hangi aşamadadır?

Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) marka olabilmesi için öğretmen eğitimleri yapılmakta, canlı yayınlar, haberler vb. ile EBA tüm eğitimciler, öğrenciler ve hatta veliler tarafından bilinen ve kullanılan bir portal olarak çalışmaktadır. Bakanlığımızın aldığı bir kararla, Bakanlık bünyesinde geliştirilen her türlü eğitim içeriği EBA üzerinden sunulmakta ve böylece de eğitimde tek adres markası olarak EBA bilinmekte ve kullanılmaktadır.
Öğretmen ve öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme programlarına başvurular EBA üzerinden yapılmaktadır. Böylece daha fazla kullanıcının EBA sistemiyle tanışması sağlanmaktadır.
EBA fotoğraf, kısa film, resim, senaryo, robotik kodlama gibi yarışmalar sayesinde de EBA öğretmen ve öğrenciler tarafından aktif bir şekilde kullanılmakta ve tanınır olmaktadır.
EBA, eğitim sisteminde bir dönüşüm markasıdır. Artık öğretmen ve öğrencilerimiz ister okulda, ister evde, ister etkileşimli tahtada ister evdeki bilgisayarlarında, isterlerse yaz tatilinde, isterlerse gece ya da gündüz EBA’ya girip istifade edebilmektedirler.

20. e-öğrenme ile e-eğitimde yaygınlaşmaya yönelik yürütülmekte olan çalışma ve projeler var mıdır? Hangi aşamadadırlar?

E-öğrenmenin ve e-eğitimin yaygınlaştırılması için kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), gerek etkileşimli tahta, gerek tablet bilgisayarlar ve gerekse de web ortamında bütün dünyaya yayın yapmaktadır. Okulda ve dış ortamlarda rahatlıkla kullanılabilen EBA sayesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlanmıştır ve ülkenin dört bir tarafına eğitim içerikleri aynı kalitede ve imkânlarda sunulmaktadır. EBA’nın mobil ve web versiyonları her türlü elektronik cihazda, her yerde ve her zaman eğitim içeriğine ulaşma şansı sunmaktadır.
EBA’nın kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yeni EBA arayüz ve sistem tasarımları yapılmıştır. Böylece kullanıcıların e-içeriklere daha kolay ulaşması sağlanmıştır. EBA ile bir “Öğrenim Yönetim Sistemi” (LMS) kurulmuştur. Bu sistem, öğretmen ve öğrencilerin EBA kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabilecekleri, sistem üzerinde yaptıkları her işlemin kayıt altına alındığı, raporlandığı bir yapıdır. Kullanıcıların hangi tarihte hangi içeriği incelediği, hangi sınavı yaptığı, nerede kaldığı, sınavda kaç doğru-yanlış yaptığı, gelişim aşamaları vb. gibi tüm bilgileri kullanıcılara ve raporlayıcılara sunulmaktadır.
EBA’da öğretmenler öğrencilerine özel içerik, ödev atayabilmektedirler. Dersin sonunda konuyu iyi öğrendiğini düşündüğü öğrencilere alıştırma ya da detaylı araştırma ödevi atarken, konuyu anlamayan öğrencilerine konu anlatımı, etkinlik ödevi atayabilir. Kimi öğrencisine video, kimisine test, kimisine de etkinlik atayarak bireysel öğrenme hız ve şekline göre öğrencilerini yönlendirebilir.
EBA’da kişisel dosya saklama alanı kurulmuştur. Öğretmenler için 10 GB, öğrenciler için 1 GB’lık bulut depolama alanı oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde öğretmen ve öğrenciler kişisel dosya ve verilerini EBA’da saklayabilmekte ve istedikleri her yerde bunlara ulaşabilmektedirler.

21. Bugüne kadar yapılan merkez sunucu kurulumları, yönetim yazılımları, içerik yazılımları için nasıl bir veri merkezi kuruldu?

Mevcutta kullanılan veri merkezi, Türk Telekom ile yapılan protokol kapsamında kurulmuştur. Bu sunucular Eğitim Bilişim Ağı (EBA), etkileşimli tahta yönetimi, ağ cihazları yönetimi, mobil cihaz yönetim sistemlerine hizmet vermektedir Mevcut geniş bant internet sağlanan okullardaki tüm network cihazlarını yönetecek altyapı hazırlanmıştır.

22. EBA Platformunun bir mobil uygulaması var mı?

EBA Platformunun şu anda iOS ve Android işletim sistemleri için yayında olan ‘EBA’ isimli mobil uygulaması bulunmaktadır.

23. Sınıf içerisinde tablet yönetimi nasıl sağlanmaktadır?

Tablet dağıtılan öğrenciler mezun olmuş olup sahada büyük oranda öğretmen tabletleri bulunmaktadır. Sınıf içi öğretim uygulamalarında aktif olarak kullanılmamaktadır.

24. FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletler nasıl yönetilmektedir?

Tablet dağıtılan öğrenciler mezun olmuş olup sahada büyük oranda öğretmen tabletleri bulunmaktadır.
Tabletlerin yönetimi merkezi olarak yönetim sağlayan Mobil Cihaz Yönetim Sistemi (MDM) ile sağlanmaktadır. TÜBİTAK ile imzalanan protokol kapsamında 2 farklı MDM yazılımı temin edilmiş ve bu yazılımlardan biri yüklü olarak tablet dağıtımı yapılmıştır. MDM yazılımlarının özellikleri(Uzaktan uygulama kurulumu-kaldırılması, tablet kişi eşleşmesi, tablet donanım özelliklerinin kontrolü gibi.) ile tabletlerin her türlü yönetimi ve takibi yapılabilmektedir.

25. FATİH Projesi kapsamında dağıtılan etkileşimli tahta ve tabletler sınıf ortamında nasıl kullanılacaktır?

Tablet dağıtılan öğrenciler mezun olmuş olup sahada büyük oranda öğretmen tabletleri bulunmaktadır.
Etkileşimli Sınıf Yönetimi uygulamasıyla tabletler Etkileşimli Tahta ile iletişim kurmaktadır. Öğretmen dersi Etkileşimli Tahta ve tabletlerini kullanarak anlatırken öğrenciler tabletlerinden öğretmenlerinin yaptığı işlemleri takip edebilmektedir. Öğretmen tabletinden, bir soruyu/oylamayı bütün öğrencilerine ya da seçtiği öğrenciye/öğrencilere gönderebilmektedir. Öğrenciler soruyu öğretmenin belirlediği süre içerisinde yanıtladıktan sonra, sorunun doğru yanıtı ve öğrencinin vermiş olduğu yanıt kendi tabletinde görüntülenebilmekte, aynı zamanda sonuçlar öğretmen tabletine gelmekte ve öğretmenin yetkisi dâhilinde istediği öğrencinin çözümünü tahtaya yansıtabilmektedir. Ayrıca yetki verilen bir öğrenci Etkileşimli Tahtaya müdahale edebilmekte, derse aktif olarak katılabilmektedir. Ders içerisinde öğretmen tarafından öğrenci tabletleri ile paylaşılan içerikler ve dosyalar ders bitiminden sonra, öğrenci tabletlerindeki uygulamadan herhangi bir internet bağlantısı gereksinimi olmadan görüntülenebilmektedir. Öğretmenler ders içinde hem Etkileşimli Tahtadan hem de tabletinden, gerek EBA’ ya erişerek ders içi materyalleri gerekse kendi hazırlamış olduğu materyalleri kullanabilmektedir.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulmuştur ve geliştirilmeye devam edilmektedir. EBA’ da, ‘EBA Ders’, ‘İçerik’, ’Yarışma’, ‘Uygulamalar’, ‘e-Kurs’ ve ‘Uzaktan Eğitim’ olmak üzere 6 ana modül bulunmaktadır. ‘İçerik’ modülü altında; ‘Haber’, ‘Video’, ‘Görsel’, ‘Ses’, ‘Kitap’, ‘Dergi’ ve ‘Doküman’ olmak üzere 7 alt modül bulunmaktadır.

26. Güvenli internet kullanımıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılıyor mu?

Okullarda güvenli internet profili kullanılmakta olup bilinçli internet kullanımı konusunda öğretmenlere eğitim verilmekte ve materyaller hazırlanmaktadır. Ayrıca tabletlerin f@tih ağı dışında da (örneğin evlerinde kullandıkları internet) güvenli internet hizmeti alabilmeleri için güvenli DNS hizmeti sunulmakta ve öğrencilerin internet ortamındaki zararlı içeriklerden korunması sağlanmaktadır.

27. FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletler uygulamalar nasıl yüklenmektedir?

Dağıtımı tamamlanan tablet bilgisayarlar, merkezi olarak yönetim sağlayan Mobil Cihaz Yönetim Sistemi (MDM) ile yönetilmektedir. Tabletlerde beyaz ve kara liste uygulaması uygulanmaktadır. Kara listede olmayan uygulamalar yüklenebilmektedir.

28. Kodlama ile ilgili yürütülen çalışmalar nelerdir?

2018 Eylül ayında “5. ve 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kodlama Kılavuzu” EBA’da yayımlanarak kodlama eğitiminde öğretmenler ve öğrenciler için bir yol haritası çizilmiştir.
Oyun tabanlı kodlama öğretiminde kullanılmak üzere mobil ve web ortamlarında çalışacak bir uygulama geliştirilmektedir.
Kodlama eğitimini desteklemek için Scratch, Alice ve Blockly’yi “Düşün, Tasarla, Kodla” başlığı ile öğrenci ve öğretmenlerinin hizmetine EBA Kodlama modülüyle sunulmuştur.
Öğretmenlerimizin kodlama konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla temel algoritma ve kodlama kapsamında 2018 yılında hizmetiçi eğitimler düzenlenmiş; 2019 yılı için de planlamalar yapılmıştır.
eba.gov.tr/kod sayfasında illerin kodlama ile ilgili yaptığı çalışmalar yayınlanmaktadır.
Ayrıca Erasmus+ Okul Eğitimi Programı K201 Projesi kapsamında; STEM ve Kodlama eğitimi standardizasyonuna yönelik çerçeve plan, eğitim içerikleri örnek ders planları ve eğitim klavuzları hazırlanacak ve eğitmen eğitimleri yapılacaktır.

29. Eğitim sistemimize dahil olan yabancı uyruklu (Suriyeli) öğrencilerimiz için yapmış olduğumuz çalışmalar nelerdir?

Yabancı uyruklu öğrencilerin günlük yaşamında sıkça karşılaşabilecekleri Türkçe kelimeleri öğrenebileceği eğitsel mobil oyun ve uygulaması ve web portali geliştirilmiştir.

30. EBA’ya erişim nasıl sağlanmaktadır?

http://www.eba.gov.tr/ adres üzerinden erişim sağlanmaktadır. Devlet okulundaki öğretmenler EBA’ya ve EBA Ders’e MEBBİS ve E-DEVLET şifreleriyle girebilmektedir. Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA’ya ve EBA Ders’e e-okul şifreleriyle girebilmektedir.

31. Eğitim Bilişim Ağı ders portalini (ders.eba.gov.tr) ziyaret eden kullanıcı sayısı kaçtır ve bu sayı nasıl hesaplanmaktadır? Daha önceki dönemlerde bildirilen sayılar neyi ifade etmektedir?

Eğitim Bilişim Ağı ders portalı (ders.eba.gov.tr) aylık ortalama 1.200.000 kullanıcı ziyaret etmekte olup, kullanıcı sayısı verileri ders.eba.gov.tr portalına giriş yapan kullanıcılar üzerinden oluşturulmuştur.
Daha önceki dönemlerde eba.gov.tr’nin kullanıcı doğrulaması yapılmayan kısımlarını da kapsayan bir ölçüm ihtiyacı doğduğundan “sayfa görüntülenme sayısı” üzerinden ölçüm yapılmış, ancak belirtilen sayılar “sayfa görüntülenme sayısı” olarak değil, “kullanıcı sayısı” olarak algılanmıştır. Bu kavram kargaşasının önüne geçilebilmesi için EBA kullanıcı sayıları; kullanıcı doğrulaması ile giriş yapılabilen EBA ders portalı üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

32. FATİH Projesinin ağ altyapı kısımlarında geldiği nokta nedir?

Proje kapsamında FAZ-1 altyapı kurulumları tamamlanmıştır. FAZ-2 Lot-1 ve Lot-3 tamamlanmıştır. FAZ-2 Lot 1,2,4,5 kısımlarında kurulum ve kabul çalışmaları devam etmektedir.

15.103 okulda internet altyapısı kurulmuş durumdadır. 1.015.078 adet data ucu okullara kurulmuştur.

Proje kapsamında FAZ-1 için 3190 okulun tamamı ve Faz-2 için 1 ve 3 kısımlarında 5851 okulun altyapı kurulumları tamamlanmıştır. FAZ-2 için 2,4 ve 5 kısımlarında 5907 okulda kurulumlar tamamlanmış kabul çalışmaları devam etmektedir.

Toplamda 15.103 okulda 325883 derslikte 1.015.078 adet data ucu ile internet altyapısı kurulmuş durumdadır.

33. FATİH Projesinin donanım kısmında geldiği nokta nedir?

FATİH Projesi kapsamında sınıflara Etkileşimli Tahta kurulmakta, öğrenci ve öğretmenlere tablet bilgisayar seti dağıtılmakta ve okullara çok fonksiyonlu yazıcılar kurulmaktadır.

Projenin başından beri;
432.288 adet Etkileşimli Tahta kurulmuştur.
1.437.800 adet tablet bilgisayar öğrenci ve öğretmenlere dağıtılmıştır.
45.653 adet çok fonksiyonlu yazıcı okullara dağıtılmıştır.
3.657 adet doküman kamera okullara dağıtılmıştır.

34. FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayar setlerine ne olmuştur? Tekrar Tablet dağıtımı yapılacak mıdır?

FATİH Projesi kapsamında bugüne kadar 1.437.800 adet tablet bilgisayar seti öğrenci ve öğretmenlerimize dağıtılmıştır. Tablet dağıtılan öğrenciler mezun olmuş olup sahada yaklaşık 300.000 adet öğretmen tableti bulunmaktadır.

Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz bulunduğu dikkate alındığında öğrencilere dağıtımı gerçekleştirilen yaklaşık 1.132.000 adet tablet pilotlama ölçeği olarak değerlendirilebilir. Yakın zamanda tablet bilgisayar dağıtım planlaması bulunmamaktadır.

35. BİRGÜN gazetesinde 01/11//2018 tarihinde “Akıllı tahtalar kara tahta oldu” başlıklı bir haber yayımlanmıştır.
Haberde, “FATİH Projesi’nin iflasının verilerle ortaya konulduğu, daha önce yapılan açıklamalarla Proje’nin çöktüğünün ortaya çıktığı” gibi iddialara yer verilmiştir.

FATİH Projesi kapsamında 15.103 okulun ağ alt yapısı tamamlanmış, 13.580 adet okulumuza da VPN (Yüksek hızlı internet erişimi) hizmeti verilmeye devam edilmektedir. 432.288 etkileşimli tahtanın okullarımıza kurulumu gerçekleşmiş olup bu tahtalar aktif bir biçimde kullanılmaktadır. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) binlerce içeriği ile hizmet vermektedir. Proje kapsamında bu ve benzeri hizmetler sürdürülmekte; dolayısıyla FATİH Projesi, öğretmen ve öğrencilerimize hizmet vermeye devam etmektedir.

36. BİRGÜN gazetesinde 01/11//2018 tarihinde “Akıllı tahtalar kara tahta oldu” başlıklı bir haber yayımlanmıştır.
Haberde “Akıllı tahtalar, bazı okullarda da teknik arızalar nedeniyle kullanılamadı.” denilmektedir. Ayrıca “Güç kartları arızalandı” alt başlığı altında “Milyarlarca liraya mal olan bu tahtaların büyük bölümünün altyapı yetersizlikleri nedeniyle kullanılamadığı; tahtaları kuran firmanın, tahtalarda kullanılacak güç kartlarını ayarlayacak bir sistem oluşturmadığı” iddia edilmiştir.

FATİH Projesi’nin 2012’de başlayan 1. fazında 84.921, 2014’te başlayan 2. fazında 347.367 olmak üzere toplam 432.288 adet etkileşimli tahta 19 bin 762 okulumuzda dersliklere kurulmuş olup etkin biçimde kullanılmaya devam etmektedir.
1. fazda kurulan 84.921 etkileşimli tahtanın garantisi dolmuştur. Tahtaların bakım işletme için şartname çalışmaları devem etmektedir. 2. faz 347.367 adet tahtanın garantisi devam etmektedir.
Etkileşimli tahtaların tamamı bir takip sistemine tabi tutulmaktadır. Buna göre haberde geçen güç kartları arızaları olduğu bilgisi doğru olmayıp etkileşimli tahta takip yazılımından elde edilen istatistiklerde güç kartı arızası sayısının önemsenmeyecek derecede az sayıda olduğu tespit edilmiştir.

37. FATİH Projesi kapsamında okullara sağlanan erişim maliyetleri yüksek midir?

Proje kapsamında okullara VPN Erişimi sağlanmaktadır. Bu hizmetin bedeli okulların büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu erişim hizmeti Türk Telekom ile yapılan protokol kapsamında verilmektedir. Okulların erişim hizmetleri %87’lik bir indirimle sağlanmaktadır.